Algemene voorwaarden

U kunt via de website alleen voorraadartikelen bestellen. De herroepingsrecht geldt alleen voor voorraad artikelen die online kunnen worden gekocht.  Speciaal voor u gemaakt bestellingen zoals plinten en stroken die specifiek voor u worden gemaakt kunnen niet retour.

Speciale bestellingen ( geen voorraadartikelen ) kunt u alleen in onze fysieke winkel bestellen of na een bezoek aan ons showroom achteraf per mail of telefoon bevestigen. Wel kunt u een offerte opvragen via de website voor een vrijblijvende prijsindicatie.

Bij aankopen in de fysieke winkel geldt geen herroepingsrecht van 14 dagen voor speciale bestellingen of niet voorraad artikelen. Speciale bestellingen nemen wij nooit retour. Ook speciaal voor u gemaakt bestellingen zoals plinten en stroken nemen wij niet retour.

”Er is alleen sprake van een koop op afstand als de koper en de verkoper op geen enkel moment bij elkaar in de buurt zijn. Dus in het geval dat u na een bezoek aan een showroom per telefoon of mail bestelt, valt u niet onder de regels voor koop op afstand”

Algemene voorwaarden webwinkel

Artikel 1 Definities

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (al dan niet op afstand) aangaat met RB Sanitair.

Overeenkomst: de overeenkomst, die tot stand komt na aanvaarding van de aanbieding.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Bedenktijd: tijd waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Overeenkomst op afstand (koop op afstand ): een overeenkomst waarbij in het kader van een door RB Sanitair georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Dag: kalenderdag

Materialen, producten : bouw- en afbouwmaterialen en/ of daartoe te verwerken producten.

Aanbieding: de door RB Sanitair aangeboden levering van materialen.

Order: order van consument tot levering van materialen door RB Sanitair.

Speciale bestellingen : Speciale bestellingen zijn producten die niet voorradig zijn en speciaal op aanvraag van de consument zijn besteld of gemaakt zoals plinten.

Kaliber: Maatvoering van materialen

Tono : Kleurnummer van materialen

Artikel 2 Toepasselijke voorwaarden

2.1 Op alle verzoeken tot het uitbrengen van een offerte, tot het verstrekken van informatie of een contractvoorstel, op alle aanvragen, opdrachten, alle afspraken en alle (schriftelijke) overeenkomsten van en door RB Sanitair en de consument die uitsluitend op afstand en via een of meer technieken voor communicatie op afstand, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele latere overeenkomsten tussen RB Sanitair en de consument, tenzij deze ook alleen uitsluitend door communicatie op afstand wordt afgesloten. Indien de koop in de fysieke winkel of na het bezoeken van de fysieke winkel op afstand wordt afgesloten zijn deze algemene voorwaarden niet van toepassing, de algemene voorwaarden consumenten fysieke winkel zijn dan van toepassing. Deze kunt u vinden op onze website of vragen door te bellen naar 0344-745006.

‘’Er is alleen sprake van een koop op afstand als de koper en de verkoper op geen enkel moment bij elkaar in de buurt zijn. Dus in het geval dat u na een bezoek aan een showroom per mail of via de telefoon bestelt, valt u niet onder de regels voor koop op afstand’’

2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden aan de consument ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Rb Tegels zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 3 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

3.1 Het aanbod omvat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren materialen en indien overeengekomen de uit te voeren werkzaamheden. De omschrijving dient voldoende gedetailleerd te zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Elk aanbod van RB Sanitair aan de consument bevat in ieder geval: – de prijs inclusief belastingen; – de eventuele kosten van aflevering; – de door RB Sanitair gehanteerde betalingstermijn; – de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; – het al dan niet van toepassing zijn van het retourneren; – de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; – de termijn voor aanvaarding van het aanbod.

3.2 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. In het bijzonder zij opgemerkt dat showroommodellen en monsters kunnen afwijken in kleur en maat van het uiteindelijk te leveren product.

3.3 Alle aanbiedingen van Rb Tegels zijn vrijblijvend. Rb Tegels kan haar aanbiedingen steeds herroepen, zelfs indien het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding bevat.

3.4 RB Sanitair kan niet gebonden worden door mondelinge uitingen van personen die haar al dan niet onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze uitingen door de daartoe bevoegde personen van RB Sanitair alsnog schriftelijk worden bevestigd.

3.5 De overeenkomst tussen RB Sanitair en de consument komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument en door de schriftelijke of elektronische bevestiging van de acceptatie daarvan door RB Sanitair.

3.6 Op al onze transacties zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 4 Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn ofwel af magazijn, ofwel franco werk ongelost conform de aan de consument verstrekte prijslijst of aanbieding van RB Sanitair. Het aanbod geeft inzicht in de prijs en de wijze waarop de totaalprijs tot stand is gekomen.

4.2 Prijzen gelden per aantal, per meter dan wel per pallet of andere eenheid en zijn inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

4.3 Indien na de datum van de aanbieding, ook indien RB Sanitair een bindend aanbod heeft gedaan, en voor de levering één of meer van de kostenfactoren een wijziging ondergaat, is RB Sanitair gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. De consument heeft, in geval van een prijsverhoging, het recht de overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 5 Herroepingsrecht

5.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende de bedenktijd van 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de RB Sanitair bekend gemaakte vertegenwoordiger.

5.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan RB Sanitair retourneren, conform de door RB Sanitair verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, schriftelijk kenbaar te maken aan de RB Sanitair. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient hij het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

5.4 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan RB Sanitair heeft teruggezonden, is de koop een feit.

5.5 Het herroepingsrecht van de consument kan door RB Sanitair bij het door haar gedane aanbod worden uitgesloten indien het gaat om producten die: – tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; – duidelijk persoonlijk van aard zijn; – die naar hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 6 Kosten in geval van herroeping ;

6.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

6.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal RB Sanitair dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door RB Sanitair of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 7 Levertijden, levering en risico

7.1 De tussen RB Sanitair en consument overeengekomen levertijden worden door RB Sanitair zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. RB Sanitair spant zich in om binnen de aangegeven tijd te presteren.

7.2 De consument heeft geen recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of opzet van RB Sanitair.

7.3 De consument kan de overeenkomst niet annuleren of ontbinden wegens overschrijding van de levertijd of de ontvangst en/of de betaling van de producten weigeren.

7.4 De aflevering geschiedt af-magazijn of franco werk ongelost, conform de aan de consument verstrekte prijslijst of aanbieding van RB Sanitair en hetgeen is overeengekomen.

7.5 Bij aflevering af-magazijn worden de materialen geacht door RB Sanitair te zijn geleverd en door de consument te zijn aanvaard zodra deze in of op de vervoermiddelen zijn geladen.

7.6 Bij aflevering franco werk ongelost worden de materialen geacht door RB Sanitair te zijn geleverd en door de consument te zijn aanvaard zodra deze ter plaatse zijn aangevoerd.

7.7 De consument stelt RB Sanitair in de gelegenheid de producten af te leveren en zorg er voor dat de plaats van aflevering goed bereikbaar is. Indien de aflevering van de producten door omstandigheden die aan de consument kunnen worden toegerekend wordt verhinderd of vertraagd, dient de consument de overeengekomen prijs, eventueel vermeerderd met de schade die RB Sanitair door de vertraging lijdt, te vergoeden.

7.8 Indien niet franco werk ongelost wordt afgeleverd, is RB Sanitair niet aansprakelijk voor de keuze van de vervoerder, noch voor de keuze van het vervoermiddel, noch voor de voorwaarden en risico’s die op het vervoer van toepassing zijn.

7.9 Bij aflevering franco werk ongelost behoeft RB Sanitair de materialen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar/bevaarbaar en veilig gemaakt terrein kan komen, dit ter beoordeling van RB Sanitair of de door hem in geschakelde hulppersonen. Consument is verplicht de materialen aldaar in ontvangst te nemen. De producten worden niet naar binnen getild en enkel zover als de pompwagen kan komen.

7.10 RB Sanitair is gerechtigd de verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.

7.11 De consument zal, indien in de overeenkomst geen afnametijdstip is bepaald, in ieder geval afnemen binnen 3 maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Dit is een fatale termijn.

7.12 In afwijking op hetgeen is bepaald in artikel 7.11, kan de consument met RB Sanitair overeenkomen dat de bestelling na de periode van 3 maanden wordt afgenomen, mits de consument voorafgaand tenminste 50% van het factuurbedrag voldoet.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 RB Sanitair behoudt zich het eigendom voor van alle door RB Sanitair aan de consument geleverde goederen totdat RB Sanitair volledige betaling heeft ontvangen van al hetgeen zij uit hoofde van de overeenkomst van de consument te vorderen heeft. Hier onder wordt mede begrepen eventuele schade, kosten en rente.

8.2 Het is de consument niet toegestaan de door RB Sanitair geleverde goederen te verpanden of aan een derde enig recht daar op te verlenen zolang het eigendom niet op de consument is overgegaan.

Artikel 9 Goedkeuring en reclame

9.1 De consument is gehouden om toe te leveren materialen vóór de verwerking ervan onmiddellijk bij aankomst op de plaats van (af)levering te controleren op transportschade, hoeveelheid en hoedanigheid (fabricaat, type, kleur, kaliber, tono ( kleurnummer ), vlakheid, maatvastheid en in het bijzonder op de aanwezigheid van gebreken, haarscheuren en/of krassen . Eventuele transportschade en afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid materialen en/of hoedanigheid dient binnen 24 uur na aflevering door consument schriftelijk aan RB Sanitair te worden gemeld, waarbij de consument aan RB Sanitair foto’s van de materialen die niet voldoen alsmede het verpakkingsmateriaal dient toe te zenden. Beschadigde dozen en breuktegels dienen bewaart te worden om te ruilen voor nieuwe producten. Indien u van een beschadigde tegel nog minimaal 50% kan gebruiken, dan wordt deze tegel niet gezien als breuk. U kunt de tegel dan namelijk gebruiken als snijverlies.

9.2 De consument is gehouden de materialen vóór verwerking te controleren op fabricaat, type, kleur, kaliber, tono ( kleurnummer ), vlakheid, maatvastheid en in het bijzonder op de aanwezigheid van gebreken, haarscheuren en/of krassen. Reclamaties op verwerkt materiaal worden niet in behandeling genomen.

9.3 De consument dient vóór verwerking de gebruiksaanwijzing op de verpakking van de materialen aandachtig te lezen. Indien deze ontbreekt of men de tekst niet begrijpt of kan lezen dient de consument voor verwerking de gebruiksaanwijzing en of informatie op te vragen aan RB Sanitair.

9.4 De consument is gehouden de materialen zodanig te gebruiken zoals op de gebruiksaanwijzing van de verpakking staat vermeld. Indien de gebruiksaanwijzing(en) niet wordt opgevolgd vervalt per direct de garantie en recht op reclamatie.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van RB Sanitair, als in deze voorwaarden bedoeld, als ook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde, dan wel herlevering van soortgelijke materialen, zulks ter keuze van RB Sanitair en voor zover RB Sanitair in staat is om soortgelijke zaken te leveren. Gevolgschade komt niet voor vergoeding in aanmerking.

10.2 RB Sanitair is gerechtigd, maar is daartoe niet verplicht, alle aan de consument toerekenbare schade direct en voor rekening en risico van de consument te vergoeden en/of te herstellen.

10.3 RB Sanitair is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en (in)directe bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verwerkingskosten, sloopkosten, reparatiekosten en dergelijke.

10.4 RB Sanitair is nimmer aansprakelijk voor schade door nalevering en/of vervanging indien de geleverde materialen niet meer in hetzelfde Kaliber en/of tono ( kleurnummer) leverbaar is bij RB tegels, fabrikant en/of toeleverancier. Kaliber en tono ( kleurnummer) van tegels kunnen per levering afwijken , omdat de materialen per productie kunnen afwijken in kleur en maatvoering.

10.5 RB Sanitair kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten m.b.t. het opmeten en berekenen van plattegronden.

Artikel 11 Garantie

11.1 Na aflevering van de producten staat RB Sanitair gedurende een periode van 6 maanden in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten, met uitzondering van de hoogglans en gepolijste tegels. De beoordeling van de garantieaanspraak ligt bij RB Sanitair. Als blijkt dat er sprake is van een ondeugdelijk product, heeft RB Sanitair het recht het product terug te nemen waarna zij: – het product herstelt, waarbij eventuele montage en demontage van het product niet voor rekening van RB Sanitair komt; – het product vervangt voor gelijk en indien niet langer leverbaar een soortgelijk product; – het product crediteert.

11.2 Consument kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van RB Sanitair heeft voldaan.

11.3 Geen garantie wordt gegeven indien: – de producten niet van RB Sanitair maar van een derde afkomstig zijn; – de producten hoogglans of gepolijste tegels betreffen; – de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, schade door gebruik, onoordeelkundig gebruik en/of niet of niet juist uitgevoerd onderhoud; – de installatie, montage, wijziging of reparatie door de consument of derden (reeds) is uitgevoerd.

Artikel 12 Einde overeenkomst

12.1 RB Sanitair kan de overeenkomst met de consument eenzijdig ontbinden: – indien de tekortkoming in de nakoming door de consument van een op hem rustende verplichting een wezenlijke tekortkoming vormt, hetgeen onder meer het geval is indien de consument niet tijdig de prijs betaalt of ter zake de materialen niet of niet tijdig in ontvangst neemt; – in geval de consument failliet verklaard wordt, dan wel hem surséance van betaling wordt verleend of door consument wordt verzocht om toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen;

12.2 Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen ten aanzien van een der afleveringen door RB Sanitair aan de consument, RB Sanitair een gegronde reden geeft om te concluderen dat ten aanzien van de toekomstige afleveringen een wezenlijke tekortkoming zal plaatsvinden, kan RB Sanitair, mits binnen een redelijke termijn, de overeenkomst voor de toekomst ontbonden verklaren.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Nederlands recht is van toepassing.

13.2 Eventuele geschillen tussen RB Sanitair en de consument zullen worden beslecht door de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.

Garantievoorwaarden Sanitair 

Wat valt onder garantie?

Om er zeker van te zijn dat je zo lang mogelijk kan genieten van aangekochte artikel of artikelen, bieden wij gedurende een periode van  2 jaar garantie op jouw artikelen. Deze garantie geldt voor alle fabricage, materiaal- en/of constructiegebreken die ontstaan door normaalgebruik. Daarnaast staan wij er (indien van toepassing) voor garant dat bestelde artikelen zorgvuldig en in juiste staat aan u worden afgeleverd.

Wat valt buiten de garantie?

Afwijkingen door normale slijtage, verkleuring door lichtinvloeden en schade of gebreken veroorzaakt door ondeskundig gebruik of onjuiste montage worden niet door garantie gedekt. Verderop in dit document vind je overige factoren die mogelijk invloed hebben op de garantieverlening omtrent jouw aankoop.

Belangrijk om te weten:

Indien je aanspraak denkt te maken op garantie, is het van belang dat je dit zo spoedig mogelijk aan RB Sanitair meld en dat zichtbare gebreken direct door je gedocumenteerd worden. Je kunt dit doen door per mail jouw klacht in te dienen bij RB Sanitair, we zetten ons er vervolgens voor in om jouw klacht zo spoedig en correct mogelijk met je af te handelen. Om dit proces zo vloeiend mogelijk te laten verlopen vragen wij je de klacht zo helder en uitgebreid mogelijk aan ons voor te leggen.

 

Vervoer, ontvangst en controle

 • Verzeker je er voordat je jouw artikelen vervoert van dat jouw producten / pakketten op plaats van bestemming kunnen komen en dat daar voldoende ruimte is om het artikel te monteren, plaatsen en gebruiken. De verantwoordelijkheid om dit te controleren ligt bij jezelf.
 • Controleer na het moment van aankoop of de artikelen en artikelnummers op jouw bestelbevestiging overeen komen de door jou gevraagde materialen. Meldt een afwijking hierin zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 werkdagen.
 • Binnen 2 werkdagen na levering dien je jouw aankopen te controleren op juistheid en gebreken en hier melding van te maken. Controleer en meld gebreken te allen tijde voordat je artikelen of bijbehorende onderdelen monteert of gebruikt.
 • Gebreken of schade veroorzaakt door onjuist of onzorgvuldig vervoeren, uitpakken of opslaan van jouw aankoop vallen niet binnen de garantie.
 • Eventuele gevolgschade of kosten die voorkomen uit vertraging door een uitgestelde levering, vertraging bij een transporteur, of vervanging worden niet vergoed.

 

Montage en installatie

 • Het is de afnemer verplicht kennis te nemen van de montage-/installatiehandleiding van het aangekochte artikel en deze instructies ten aanzien van gebruik zorgvuldig op te volgen. Indien de handleiding niet beschikbaar is, zal RB Sanitair deze op verzoek alsnog aan de afnemer verstrekken.
 • Gebreken of schade aan jouw aankoop of bijbehorende onderdelen door onzorgvuldig gebruik of montage worden niet binnen de garantie vergoed.
 • Materialen of onderdelen dienen te worden geïnstalleerd in de ruimte waar deze geplaatst moeten worden.
 • Montage en installatie van elektrische onderdelen en water-aansluitingen dienen te worden uitgevoerd door een gekwalificeerd installateur, waarbij de wettelijke voorschriften en richtlijnen in acht worden genomen.
 • Alle overige installatiewerkzaamheden dienen door (of onder toezicht van) een deskundig persoon te worden uitgevoerd.
 • Schades of gebreken als gevolg van gebrek aan ventilatie, langdurige blootstelling aan vocht of onjuiste luchtvochtigheid vallen niet binnen de garantie.
 • Gevolgschade en kosten die worden veroorzaakt of verergerd door ondeskundig gebruik of installatie zullen niet door garantie worden gedekt.

 

Gebruik en onderhoud

 • Het is de afnemer verplicht kennis te nemen van de gebruik-/ en onderhoudsvoorwaarden van het aangekochte artikel en deze instructies ten aanzien van gebruik zorgvuldig op te volgen. Indien de gebruiksvoorwaarden niet beschikbaar zijn, zal RB Sanitair deze op verzoek alsnog aan de afnemer verstrekken. Lees voor gebruik altijd onze document: “Gebruik en onderhoudsvoorwaarden sanitair (toelichting op de garantievoorwaarden)” per categorie goed door. Dit document kunt u altijd in de mail van de offerte/order en factuur vinden. Heeft u deze niet ontvangen dan kunt u deze altijd vragen.
 • Schades of gebreken als gevolg van agressieve of kleurstofrijke materialen worden niet door de garantie gedekt. Dergelijke materialen omvatten bijtende, zuur- of chloorhoudende middelen evenals ontstoppingsmiddelen, ammoniak, aceton, haarkleurmiddelen, make-up artikelen en bleekmiddelen.
 • Schades of gebreken als gevolg van ondeskundig gebruik worden niet door de garantie gedekt.
 • Wanneer een artikel of onderdeel daarvan beschadigd raakt als gevolg van onjuiste reinigingswijzen of /-middelen, zal dit niet door garantie gedekt worden. Meer informatie over gebruik en onderhoud is te vinden in de gebruiks-/ en onderhoudsvoorwaarden.
 • Indien een artikel wordt aangepast of wordt voorzien van niet-originele onderdelen zullen schades of gebreken als gevolg daarvan niet door de garantie gedekt worden.
 • Schades of gebreken als gevolg van toepassing in de buitenlucht vallen buiten de garantie.
 • Schades of gebreken als gevolg van professioneel gebruik vallen niet binnen de door RB Sanitair verleende garantie.
 • Lees voor gebruik altijd onze document: “Gebruik en onderhoudsvoorwaarden sanitair (toelichting op de garantievoorwaarden)” per categorie goed door. Dit document kunt u altijd in de mail van de offerte/order en factuur vinden. Heeft u deze niet ontvangen dan kunt u deze altijd vragen.

 

Overige bepalingen

 • Gebreken of schades worden niet door de garantie gedekt indien deze bij aankoop aanwezig was en redelijkerwijs aangenomen kan worden dat dit bij de afnemer bekend was of had kunnen zijn.
 • Indien het aangekochte artikel een showmodel betreft, kan dit betekenen dat bekende gebreken buiten de reguliere garantie vallen. Bekende gebreken zullen bij aankoop zowel mondeling als schriftelijk door RB Sanitair vermeld worden.
 • Lichte maar redelijke afwijkingen in kleur, structuur of afwerkingen ten opzichte van een getoond voorbeeld of showmodel vallen niet binnen de door RB Sanitair gegeven garantie.
 • Onze garantievoorwaarde zijn gericht op levering en plaatsing van artikelen en onderdelen daarvan binnen Nederland of België. Vracht- of verzendkosten die deze gestelde regio overschrijden zullen niet binnen de garantie gedekt worden. Indien nodig zullen deze kosten dan ook voor rekening van de afnemer zijn.
 • Garantie wordt te allen tijde uitsluitend verleend aan de eerste koper/eigenaar.
 • In geval van een aanspraak op garantie is het de afnemer verplicht het gebrek of de schade direct en zo volledig mogelijk te documenteren en te melden aan RB Sanitair. Beschadigde materialen dienen te allen tijde te worden bewaard tot RB Sanitair expliciet schriftelijk heeft aangegeven dat deze mogen worden vernietigd.
 • Indien op basis van garantie vervanging, herstel of reparatie wordt uitgevoerd, zal dit in geen geval invloed hebben op de garantietermijn. De garantietermijn zal altijd gelden van het moment van levering van de originele aankoop.
 • Buiten de in dit document gestelde voorwaarden behoud de afnemer altijd de door de wet gestelde rechten. RB Sanitair behoud zich het recht wijzigingen of veranderingen in de garantievoorwaarden aan te brengen.

 

Gebruik en onderhoudsvoorwaarden

Lees voor gebruik altijd de gebruik en installatie handleiding van de fabrikant. Zit deze niet bij het product of kwijt dan dient u altijd voor installatie eerst deze op te vragen bij RB sanitair. Zijn er tegenstrijdigheden tussen de onderhoudsvoorwaarden van RB sanitair en de fabrikant dan neemt u altijd eerst contact met RB Sanitair voor installatie en onderhoud. Wij zullen u dan verder helpen met uw vragen.

Gebruik en onderhoud Baden

Bepaal vooraf goed hoe en waar u uw sanitair plaatst.

Zorg er bij de plaatsing/montage voor dat de werkplaats zo goed mogelijk schoon gemaakt is, om de kans op schade door stoten zo veel mogelijk te voorkomen. Haal beschermingsmateriaal pas van het artikel af wanneer dit strikt noodzakelijk is. Verzeker u er ook van dat u voldoende ruimte heeft om de materialen te plaatsen. Let hierbij bijvoorbeeld op:

 • Hebben lades en/of draaiende delen voldoende ruimte zodat zij elkaar of aangrenzende wanden niet kunnen raken?
 • Kan ik na plaatsing nog bij nodige (stel)schroeven?

Gebruik bij montage van artikelen de daarvoor bestemde passende gereedschappen. Verzeker u er hierbij van dat de te gebruiken gereedschappen deugdelijk en onbeschadigd zijn. Ondeugdelijke (metalen) gereedschappen kunnen tijdens montage schade aan uw producten veroorzaken. Schade ontstaan door ondeugdelijk montage of gereedschappen vallen niet binnen de garantie.

Zorg er voor dat uw wanden sterk genoeg zijn om hier materialen aan te monteren.

Verzeker er u van dan de wand waaraan u uw badmeubel en/of spiegel(kast) geschikt is om zware meubelen aan op te hangen, voordat u begint met de montage.

De wastafel of wasblad wordt niet aan de wand gemonteerd, maar dient aan het badmeubel te worden gefixeerd. Een wastafel kan door middel van sanitairkit op het badmeubel vast gemaakt worden, dit is voldoende om de wastafel op zijn plaats te houden.

Tip: Zet de kraan of kranen vast op de wastafel voordat u de wastafel monteert. Op die manier is het makkelijker om de kraan goed vast te zetten, dan wanneer de wastafel al geplaatst is.

Bescherm uw artikelen tegen vochtschade

Ondanks dat al onze sanitair-artikelen natuurlijk geschikt zijn voor gebruik in vochtige ruimten, zijn er een aantal externe factoren die de levensduur van uw artikelen drastisch kunnen beperken. Langdurige blootstelling aan een té hoge mate van luchtvochtigheid kunnen spiegels en houten materialen aantasten. Zorg er daarom voor dat uw sanitaire ruimte is voorzien van voldoende en deugdelijke mechanische ventilatie.

Schade aan spiegels of badkamers kan ook worden veroorzaakt door plaatsing in te dichte nabijheid van de (inloop)douche en/of bad. Draag er daarom zorg voor dat een badmeubel niet binnen 0,5 meter van de douche-opening geplaatst wordt.

Waar moet ik extra op letten tijdens installatie?

Verwijder verpakkingsmaterialen van het bad of bijbehorende onderdelen niet eerder dan nodig, om zo kans op schade tijdens installatie beperken. Plaats tijdens installatie ook geen onderdelen of gereedschappen in het bad.

Het bad dient zo te worden afgesteld dat er ook na het vullen van het bad een beetje ruimte tussen het bad en de vloer blijft. Wanneer het bad direct op de vloer rust na het vullen, kunnen scheuren in het bad ontstaan.

Werk naden goed en netjes af

De randen van uw bad dienen na installatie af te worden gekit. Let hierbij wel op dat materialen zoals acryl, natuursteen en mineraalmarmer(composiet) niet goed bestand zijn tegen zuurhoudende materialen. Gebruik dus altijd zuurvrije sanitairkit voor uw afdichtingen.

Tip: Laat uw bad vollopen met water voordat u de randen af kit. Door het gewicht van het water kan het bad namelijk iets zakken. Indien u hier geen rekening mee houd, kan een nieuwe kitrand snel open scheuren.

 

Hoe zorg ik er voor dat ik zo lang mogelijk plezier heb van mijn sanitair?

Reiniging

Chemische reinigingsmiddelen zoals schimmelreiniger en anti-kalk kunnen op termijn de toplaag van uw bad aantasten. Met name mineraalmarmer en Solid Surface zijn gevoelig voor deze middelen, maar ook acryl kan door bijtende middelen of zuren aangetast worden. Om uw bad in topconditie te houden is het van belang dat u het bad na ieder gebruik afspoelt met schoon koud water en schoon wrijft met een zachte doek. Hiermee beperkt u de kans op ophoping van kalk, vuil en zeepresten.

Solid Surface materialen maakt u bij voorkeur schoon met een speciale Solid Surface reiniger.

Kleurstoffen in sommige sanitair-reinigers kunnen op den duur zichtbaar blijven op keramiek, mineraalmarmer of Solid Surface. Zorg er daarom voor dat reinigingsmiddelen niet langer dan noodzakelijk op het oppervlak aanwezig blijven. Raadpleeg bij twijfel de instructie van uw reinigingsmiddel of neem contact op met RB Sanitair.

Gebruik van te heet water

Het klinkt misschien raar, maar acryl en mineraalmarmer kunnen niet goed tegen té heet water. Probeer daarom te voorkomen dat uw bad in aanraking komt met temperaturen hoger dan 60°C. Handig om dit te controleren: is het te heet voor u, dan is het ook te heet voor uw bad! Regelmatige blootstelling aan te hoge temperaturen kan haarscheuren in het oppervlak veroorzaken.

Krassen en kleine beschadigingen

Na verloop van tijd kunnen bij normaal gebruik kleine krasjes in het oppervlak van uw sanitair ontstaan. Pas altijd goed op met bijvoorbeeld metalen voorwerpen, gezien deze relatief makkelijk krassen in uw sanitair kunnen veroorzaken.

Bij glanzen mineraalmarmer kunnen kleine oneffenheden met een fijn polijstmiddel, zoals ook voor autolak gebruikt wordt, eenvoudig weg gepolijst worden.

In het geval van mat mineraalmarmer en Solid Surface zijn krasjes te verwijderen door middel van nat schuren. In de volgende tabel kunt u zien welke soort schuurpapier u hiervoor nodig heeft:

Te behandelen: Korrel schuurpapier
Lastig te verwijderen vlekken 800 – 1000
Oppervlakkige beschadigingen en lichte krassen 600 – 800
Diepere beschadigingen en lichte krassen 400 – 800

Let wel op: test eerst op een niet-opvallend deel van uw bad, om onverwachte schade te voorkomen. Spoel het behandelde oppervlak na het schuren of polijsten goed na om achtergebleven polijstmiddel of schuurstof te verwijderen.

Wat te doen in geval van een verstopping

Na verloop van tijd kan het gebeuren dat de afvoer van uw bad verstopt raakt. Gebruik in dit geval bij voorkeur een handmatige ontstopper, of open indien mogelijk de sifon om de verstopping te verwijderen. Het gebruik van een vloeibare ontstopper is sterk af te geraden, gezien dit bij morsen blijvende schade aan uw bad kan veroorzaken.

Waar een bad niet voor geschikt is.

Een bad is niet bedoel voor gebruik door personen met verminderde lichamelijk, zintuigelijke of verstandelijke vermogens, tenzij onder toezicht van een verantwoordelijk persoon. Het is raadzaam om kinderen alleen van onder toezicht gebruik te laten maken van het artikel. Daarnaast is een bad niet bedoeld voor gebruik ten behoeve van huisdieren.

Verder belangrijk om op te letten:

Het is aan te raden om te allen tijde aanwezig te zijn tijdens het vullen, gebruik van en leeg laten lopen van het bad. Verantwoordelijkheid ten aanzien van mogelijk gevolgschade door het overlopen van het bad ligt bij de gebruiker.

Reinig het bad na ieder gebruik goed om ophoping van olieën en zeepresten (met extra gladheid tot gevolg) te voorkomen.

Gebruik en onderhoud badkamer en toiletmeubelen

Bepaal vooraf goed hoe en waar u uw sanitair plaatst.

Zorg er bij de plaatsing/montage voor dat de werkplaats zo goed mogelijk schoon gemaakt is, om de kans op schade door stoten zo veel mogelijk te voorkomen. Haal beschermingsmateriaal pas van het artikel af wanneer dit strikt noodzakelijk is. Verzeker u er ook van dat u voldoende ruimte heeft om de materialen te plaatsen. Let hierbij bijvoorbeeld op:

 • Hebben lades en/of draaiende delen voldoende ruimte zodat zij elkaar of aangrenzende wanden niet kunnen raken?
 • Kan ik na plaatsing nog bij nodige (stel)schroeven?

Gebruik bij montage van artikelen de daarvoor bestemde passende gereedschappen. Verzeker u er hierbij van dat de te gebruiken gereedschappen deugdelijk en onbeschadigd zijn. Ondeugdelijke (metalen) gereedschappen kunnen tijdens montage schade aan uw producten veroorzaken. Schade ontstaan door ondeugdelijk montage of gereedschappen vallen niet binnen de garantie.

Zorg er voor dat uw wanden sterk genoeg zijn om hier materialen aan te monteren.

Verzeker er u van dan de wand waaraan u uw badmeubel en/of spiegel(kast) geschikt is om zware meubelen aan op te hangen, voordat u begint met de montage.

De wastafel of wasblad wordt niet aan de wand gemonteerd, maar dient aan het badmeubel te worden gefixeerd. Een wastafel kan door middel van sanitairkit op het badmeubel vast gemaakt worden, dit is voldoende om de wastafel op zijn plaats te houden.

Tip: Zet de kraan of kranen vast op de wastafel voordat u de wastafel monteert. Op die manier is het makkelijker om de kraan goed vast te zetten, dan wanneer de wastafel al geplaatst is.

Bescherm uw artikelen tegen vochtschade

Ondanks dat al onze sanitair-artikelen geschikt zijn voor gebruik in vochtige ruimten, zijn er een aantal externe factoren die de levensduur van uw artikelen drastisch kunnen beperken. Langdurige blootstelling aan een té hoge mate van luchtvochtigheid kunnen spiegels en houten materialen aantasten. Zorg er daarom voor dat uw sanitaire ruimte is voorzien van voldoende en deugdelijke mechanische ventilatie.

Schade aan spiegels of badkamers kan ook worden veroorzaakt door plaatsing in te dichte nabijheid van de (inloop)douche en/of bad. Draag er daarom zorg voor dat een badmeubel niet binnen 0,5 meter van de douche-opening geplaatst wordt.

Waar moet ik extra op letten tijdens installatie?

Verwijder verpakkingsmaterialen van het badmeubel of bijbehorende onderdelen niet eerder dan nodig, om zo kans op schade tijdens installatie beperken. Plaats tijdens installatie ook geen onderdelen of gereedschappen in het meubel of de wastafel /-kom.

Hoe zorg ik er voor dat ik zo lang mogelijk plezier heb van mijn sanitair?

Uw badkamer- of toiletmeubel is eenvoudig te reinigen met lichte reinigingsmiddelen. Speciale sanitair-reinigers zijn geschikt voor het reguliere onderhoud van uw meubel. Let hierbij wel op dat u het juiste soort reiniger gebruikt. Raadpleeg bij twijfel de instructie van uw reinigingsmiddel of neem contact op met RB Sanitair.

U kunt uw meubel en bijbehorende onderdelen eenvoudig schoon houden door deze na ieder gebruik met een zachte doek af te nemen.

Reiniging

Chemische reinigingsmiddelen zoals schimmelreiniger en anti-kalk kunnen op termijn de toplaag van uw sanitair aantasten. Met name mineraalmarmer en Solid Surface zijn gevoelig voor deze middelen, maar ook acryl kan door bijtende middelen of zuren aangetast worden. Om uw bad in topconditie te houden is het van belang dat u uw wastafel of waskom na ieder gebruik afspoelt met schoon koud water en schoon wrijft met een zachte doek. Hiermee beperkt u de kans op ophoping van kalk, vuil en zeepresten. Acryl kunt u het beste schoonmaken met speciale acryl reiniger.

Gebruik bij het schoonmaken absoluut geen agressieve, bijtende middelen ,azijnzuur, antikalk, allesreiniger, fosforzuur, zoutzuur, chloor, schuurmiddelen, schuurspons of microvezeldoek. Huidverzorgingsproducten, shampoo, kleurspoelingen kunnen het product aantasten. Spoel het daarom goed af na gebruik en maak het altijd droog met een zachte doek.

Koop voor elke materiaal speciale reiningsmiddel en vraag rb sanitair om advies.

Let op !! bij Zwart waskom of wastafel: alleen schoonmaken met lauwwarm-water en milde schoonmaakmiddelen zoals; groene zeep of citroenzuur met een zachte doek!

Solid Surface materialen maakt u bij voorkeur schoon met een speciale Solid Surface reiniger.

Kleurstoffen in sommige sanitair-reinigers kunnen op den duur zichtbaar blijven op keramiek of mineraalmarmer. Zorg er daarom voor dat reinigingsmiddelen niet langer dan noodzakelijk op het oppervlak aanwezig blijven. Raadpleeg bij twijfel de instructie van uw reinigingsmiddel of neem contact op met RB Sanitair.

Gebruik van te heet water

Het klinkt misschien raar, maar acryl, Solid Surface en mineraalmarmer kunnen niet goed tegen té heet water. Probeer daarom te voorkomen dat uw wastafel of/-kom in aanraking komt met temperaturen hoger dan 60°C. Handig om dit te controleren: is het te heet voor u, dan is het ook te heet voor uw bad! Regelmatige blootstelling aan te hoge temperaturen kan haarscheuren in het oppervlak veroorzaken.

Krassen en kleine beschadigingen

Na verloop van tijd kunnen bij normaal gebruik kleine krasjes in het oppervlak van uw sanitair ontstaan. Pas altijd goed op met bijvoorbeeld metalen voorwerpen, gezien deze relatief makkelijk krassen in uw sanitair kunnen veroorzaken.

Bij glanzen mineraalmarmer kunnen kleine oneffenheden met een fijn polijstmiddel, zoals ook voor autolak gebruikt wordt, eenvoudig weg gepolijst worden.

In het geval van mat mineraalmarmer en Solid Surface zijn krasjes te verwijderen door middel van nat schuren. In de volgende tabel kunt u zien welke soort schuurpapier u hiervoor nodig heeft:

Te behandelen: Korrel schuurpapier
Lastig te verwijderen vlekken 800 – 1000
Oppervlakkige beschadigingen en lichte krassen 600 – 800
Diepere beschadigingen en lichte krassen 400 – 800

Let wel op: test eerst op een niet-opvallend deel van uw bad, om onverwachte schade te voorkomen. Spoel het behandelde oppervlak na het schuren of polijsten goed na om achtergebleven polijstmiddel of schuurstof te verwijderen.

Wat te doen in geval van een verstopping

Na verloop van tijd kan het gebeuren dat de afvoer van uw badmeubel verstopt raakt. Gebruik in dit geval bij voorkeur een handmatige ontstopper, of open indien mogelijk de sifon om de verstopping te verwijderen. Het gebruik van een vloeibare ontstopper is sterk af te geraden, gezien dit bij morsen blijvende schade aan uw wastafel of waskom kan veroorzaken.

Waar een badmeubel niet voor geschikt is.

Een bad is niet bedoel voor gebruik door personen met verminderde lichamelijk, zintuigelijke of verstandelijke vermogens, tenzij onder toezicht van een verantwoordelijk persoon. Daarnaast is een bad niet bedoeld voor gebruik ten behoeve van huisdieren. Het is raadzaam om kinderen alleen van onder toezicht gebruik te laten maken van het artikel.

Indien een hangend meubel op juiste wijze is gemonteerd, kan deze zichzelf prima dragen. Echter is het montagemateriaal er niet op gemaakt aan het meubel te hangen erop te leunen of erop te zitten. Kijk hiervoor met name met kinderen extra op.

Gebruik en onderhoud Douchewanden, cabines en glasdeuren

Bepaal vooraf goed hoe en waar u uw sanitair plaatst.

Zorg er bij de plaatsing/montage voor dat de werkplaats zo goed mogelijk schoon gemaakt is, om de kans op schade door stoten zo veel mogelijk te voorkomen. Haal beschermingsmateriaal pas van het artikel af wanneer dit strikt noodzakelijk is. Verzeker u er ook van dat u voldoende ruimte heeft om de materialen te plaatsen. Let hierbij bijvoorbeeld op:

 • Hebben lades en/of draaiende delen voldoende ruimte zodat zij elkaar of aangrenzende wanden niet kunnen raken?
 • Kan ik na plaatsing nog bij nodige (stel)schroeven?

Gebruik bij montage van artikelen de daarvoor bestemde passende gereedschappen. Verzeker u er hierbij van dat de te gebruiken gereedschappen deugdelijk en onbeschadigd zijn. Ondeugdelijke (metalen) gereedschappen kunnen tijdens montage schade aan uw producten veroorzaken. Schade ontstaan door ondeugdelijk montage of gereedschappen vallen niet binnen de garantie.

Zorg er voor dat uw wanden sterk genoeg zijn om hier materialen aan te monteren.

Verzeker er u van dan de wand waaraan u uw badmeubel en/of spiegel(kast) geschikt is om zware meubelen aan op te hangen, voordat u begint met de montage.

De wastafel of wasblad wordt niet aan de wand gemonteerd, maar dient aan het badmeubel te worden gefixeerd. Een wastafel kan door middel van sanitairkit op het badmeubel vast gemaakt worden, dit is voldoende om de wastafel op zijn plaats te houden.

Tip: Zet de kraan of kranen vast op de wastafel voordat u de wastafel monteert. Op die manier is het makkelijker om de kraan goed vast te zetten, dan wanneer de wastafel al geplaatst is.

Bescherm uw artikelen tegen vochtschade

Ondanks dat al onze sanitair-artikelen geschikt zijn voor gebruik in vochtige ruimten, zijn er een aantal externe factoren die de levensduur van uw artikelen drastisch kunnen beperken. Langdurige blootstelling aan een té hoge mate van luchtvochtigheid kunnen spiegels en houten materialen aantasten. Zorg er daarom voor dat uw sanitaire ruimte is voorzien van voldoende en deugdelijke mechanische ventilatie.

Schade aan spiegels of badkamers kan ook worden veroorzaakt door plaatsing in te dichte nabijheid van de (inloop)douche en/of bad. Draag er daarom zorg voor dat een badmeubel niet binnen 0,5 meter van de douche-opening geplaatst wordt.

Voorkom beschadigingen tijdens vervoer en installatie.

De glasplaat van uw douchewand /-cabine moet veilig gehanteerd worden voor en tijdens installatie. Let hierbij op het volgende:

 • Glasplaten mogen nooit horizontaal vervoert op opgeslagen worden. Hierdoor kan namelijk oppervlaktespanning in het glas ontstaan, met breuk tot gevolg.
 • Laat uw douchewand /-cabine minimaal 24 uur voor montage rechtop staan in de ruimte waar deze geïnstalleerd moet worden.
 • De Nano-coating op uw douchewand zorgt er voor dat het glas erg glad is. Draag daarom altijd handschoenen tijdens het hanteren van de panelen.

Hoe zorg ik er voor dat ik zo lang mogelijk plezier heb van mijn sanitair?

Douchewanden dienen na ieder gebruik goed droog gemaakt te worden, om opbouw van kalk te voorkomen. De Nano-coating zorgt er voor dat kalk zich minder snel hecht, maar maakt het niet onmogelijk. Let er bij plaatsing van uw douchecabine ook op dat de douchewand met de juiste zijde naar binnen geplaats wordt. De zijde met nano-coating dient aan de binnenkant van de douche geplaatst te worden.

Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen / ruwe toebehoren om de douchewand te reinigen. Dergelijke middelen kunnen de Nanocoating en het glas beschadigen. Droog in plaats daarvan de wand na ieder gebruik met een zachte doek en gebruik alleen lichte reinigingsmiddelen. Raadpleeg bij twijfel de instructie van uw reinigingsmiddel of neem contact op met RB Tegels / Sanitair.

Schoonmaak advies Douchewand/douchecabine Glas: Na gebruik droogmaken met douchewisser. Schoonmaken met een milde glasreiniger en goed afspoelen

Schoonmaak advies chroom profiel: Gebruik voor chroom milde schoonmaakmiddel op citroenzuurbasis met schone doek. Spuit het middel niet rechtstreeks op het profiel maar op het doekje.

Schoonmaak advies zwart profiel: alleen schoonmaken met lauwwarm-water en milde schoonmaakmiddelen zoals; groene zeep of citroenzuur met een zachte doek!

Waarschuwing reinigen : Gebruik bij het schoonmaken absoluut geen agressieve, bijtende middelen ,azijnzuur, antikalk, allesreiniger, fosforzuur, zoutzuur, chloor, schuurmiddelen, schuurspons of microvezeldoek.

Huidverzorgingsproducten, shampoo, kleurspoelingen kunnen het product aantasten. Spoel het daarom goed af na gebruik en maak het altijd droog met een zachte doek.

Waar uw douchewand /-cabine niet voor geschikt is.

Een bad is niet bedoel voor gebruik door personen met verminderde lichamelijk, zintuigelijke of verstandelijke vermogens, tenzij onder toezicht van een verantwoordelijk persoon. Daarnaast is een bad niet bedoeld voor gebruik ten behoeve van huisdieren. Daarnaast is een bad niet bedoeld voor gebruik ten behoeve van huisdieren.

Gebruik en onderhoud kranen, douches en douchegoten

Bepaal vooraf goed hoe en waar u uw sanitair plaatst.

Zorg er bij de plaatsing/montage voor dat de werkplaats zo goed mogelijk schoon gemaakt is, om de kans op schade door stoten zo veel mogelijk te voorkomen. Haal beschermingsmateriaal pas van het artikel af wanneer dit strikt noodzakelijk is. Verzeker u er ook van dat u voldoende ruimte heeft om de materialen te plaatsen. Let hierbij bijvoorbeeld op:

 • Hebben lades en/of draaiende delen voldoende ruimte zodat zij elkaar of aangrenzende wanden niet kunnen raken?
 • Kan ik na plaatsing nog bij nodige (stel)schroeven?

Gebruik bij montage van artikelen de daarvoor bestemde passende gereedschappen. Verzeker u er hierbij van dat de te gebruiken gereedschappen deugdelijk en onbeschadigd zijn. Ondeugdelijke (metalen) gereedschappen kunnen tijdens montage schade aan uw producten veroorzaken. Schade ontstaan door ondeugdelijk montage of gereedschappen vallen niet binnen de garantie.

Zorg er voor dat uw wanden sterk genoeg zijn om hier materialen aan te monteren.

Verzeker er u van dan de wand waaraan u uw badmeubel en/of spiegel(kast) geschikt is om zware meubelen aan op te hangen, voordat u begint met de montage.

De wastafel of wasblad wordt niet aan de wand gemonteerd, maar dient aan het badmeubel te worden gefixeerd. Een wastafel kan door middel van sanitairkit op het badmeubel vast gemaakt worden, dit is voldoende om de wastafel op zijn plaats te houden.

Tip: Zet de kraan of kranen vast op de wastafel voordat u de wastafel monteert. Op die manier is het makkelijker om de kraan goed vast te zetten, dan wanneer de wastafel al geplaatst is.

Controleer altijd voor bevestiging ;  inbouw kranen/douches controleert u altijd voor bevestiging dat dat de warm en koud water aanvoer op de juiste plaats of juist bestikkerd is door de fabrikant. Dit doe je door de koud en warm water leiding aan te sluiten voor montage aan de muur en even te testen of er koud en warm water uit de thermostaat of koud/water kraan komt. Zo voorkomt u dat u de inbouw achteraf eruit moet halen/slopen.

Hoe zorg ik er voor dat ik zo lang mogelijk plezier heb van mijn sanitair?

Chemische reinigingsmiddelen zoals schimmelreiniger en anti-kalk kunnen op termijn de toplaag van uw sanitair aantasten. Met name gelakte oppervlakken (zoals bij zwart kranen) zijn gevoelig voor deze middelen. Droog uw sanitair na gebruik goed af met een zachte doek, om opbouw van vuil en kalk te voorkomen en reinig alleen met lichte reinigingsmiddelen. Raadpleeg bij twijfel de instructie van uw reinigingsmiddel of neem contact op met RB Sanitair.

Schoonmaak advies:         

Let op: zwart sanitair alleen schoonmaken met lauwwarm-water en milde schoonmaakmiddelen zoals; groene zeep of citroenzuur met een zachte doek!

Na gebruik zwart sanitair

Huidverzorgingsproducten, shampoo, kleurspoelingen kunnen het product aantasten. Spoel het daarom goed af na gebruik en maak het altijd droog met een zachte doek.

Chrome  kranen schoonmaak advies ; Chrome kranen maak je het beste schoon met Grohe grohclean of andere kranen reiniger.

RVS en Goude kranen schoonmaak advies: alleen schoonmaken met lauwwarm-water en milde schoonmaakmiddelen zoals; groene zeep of citroenzuur met een zachte doek!

Waarschuwing reinigen

Gebruik bij het schoonmaken van kranen absoluut geen agressieve, bijtende middelen ,azijnzuur, antikalk, allesreiniger, fosforzuur, zoutzuur, chloor, schuurmiddelen, schuurspons of microvezeldoek.

Voorkom schade door vervuilde leidingen.

Vervuiling in waterleidingen kan beschadigingen aan het binnenwerk van uw kraan veroorzaken. Zorg er daarom voor dat u de leidingen goed doorspoeld voordat u een nieuw kraan gaat installeren. Na het plaatsen van een wastafelkraan kunt u de leiding desgewenst nogmaals doorspoelen door de perlator (filter op de uitloop) even te verwijderen alvorens de kraan door te laten lopen.

Zelf afstellen van de thermostaat

Na verloop van tijd kan het gebeuren de thermostaat van uw kraan niet goed afgesteld raakt. Dit is eenvoudig zelf op te lossen:

 1. Verwijder de doucheslang en meet de temperatuur van het uitstromende water.
 2. Draai de thermostaatknop door tot de gewenste temperatuur van 38° is bereikt.
 3. Sluit de kraan, maar houd de thermostaat knop in dezelfde stand.
 4. Verwijder het beschermkapje en vervolgens de schroef van de thermostaatknop.
 5. Verwijder de thermostaatknop.
 6. Plaats de thermostaatknop recht terug, zorg hierbij dat u voelt dat de veiligheidspal tegen de interne blokkering stopt.
 7. Schroef de knop weer vast en plaats de beschermkap terug.
 8. Uw thermostaat blokkeert nu standaard weer bij 38°.

Tip: Houd de thermostaatkraan kalkvrij door de thermostaatknop regelmatig te draaien / verstellen. Het altijd op één positie houden van de thermostaat bespoedigd de opbouw van kalk en zorgt dat delen op den duur vast gaan zitten.

Waar uw kraan niet voor geschikt is.

Uw kraan is niet bedoel voor gebruik door personen met verminderde lichamelijk, zintuigelijke of verstandelijke vermogens, tenzij onder toezicht van een verantwoordelijk persoon. Het is raadzaam om kinderen alleen van onder toezicht gebruik te laten maken van het artikel.

Let op extra bij DOUCHEGOTEN op:

Lees voor gebruik altijd de gebruiksaanwijzing en volg deze op. Zit de gebruiksaanwijzing niet bij of kunt u deze niet vinden dan kunt u deze altijd opvragen bij ons. Installeer niet voordat u de gebruiksaanwijzing heeft gelezen.

Schoonmaken RVS douchegoot zonder zwarte lak: Deze kunt u schoonmaken met speciale douchegoot schoonmaak middel, u kunt natuurlijk ook de schoonmaak advies van RVS en goude kranen opvolgen.

Schoonmaken zwarte douchegoten: alleen schoonmaken met lauwwarm-water en milde schoonmaakmiddelen zoals; groene zeep of citroenzuur met een zachte doek!

Waarschuwing reinigen

Gebruik bij het schoonmaken van kranen absoluut geen agressieve, bijtende middelen ,azijnzuur, antikalk, allesreiniger, fosforzuur, zoutzuur, chloor, schuurmiddelen, schuurspons of microvezeldoek.

Meest belangrijk:

Zwarte rooster In en uithalen dient voorzicht en zorgvuldig gedaan te worden. De kans op krassen en beschadiging van de zwarte lak is groot.

Gebruik en onderhoudsvoorwaarden Spiegels en spiegelkasten

Bepaal vooraf goed hoe en waar u uw sanitair plaatst.

Zorg er bij de plaatsing/montage voor dat de werkplaats zo goed mogelijk schoon gemaakt is, om de kans op schade door stoten zo veel mogelijk te voorkomen. Haal beschermingsmateriaal pas van het artikel af wanneer dit strikt noodzakelijk is. Verzeker u er ook van dat u voldoende ruimte heeft om de materialen te plaatsen. Let hierbij bijvoorbeeld op:

 • Hebben lades en/of draaiende delen voldoende ruimte zodat zij elkaar of aangrenzende wanden niet kunnen raken?
 • Kan ik na plaatsing nog bij nodige (stel)schroeven?

Gebruik bij montage van artikelen de daarvoor bestemde passende gereedschappen. Verzeker u er hierbij van dat de te gebruiken gereedschappen deugdelijk en onbeschadigd zijn. Ondeugdelijke (metalen) gereedschappen kunnen tijdens montage schade aan uw producten veroorzaken. Schade ontstaan door ondeugdelijk montage of gereedschappen vallen niet binnen de garantie.

Zorg er voor dat uw wanden sterk genoeg zijn om hier materialen aan te monteren.

 

LET OP: laat spiegels of spiegelkasten die elektriciteit nodig hebben altijd door een herkend elektricien monteren/installeren.

 

Bescherm uw artikelen tegen vochtschade

Ondanks dat al onze sanitair-artikelen geschikt zijn voor gebruik in vochtige ruimten, zijn er een aantal externe factoren die de levensduur van uw artikelen drastisch kunnen beperken. Langdurige blootstelling aan een té hoge mate van luchtvochtigheid kunnen spiegels en houten materialen aantasten. Zorg er daarom voor dat uw sanitaire ruimte is voorzien van voldoende en deugdelijke mechanische ventilatie.

Schade aan spiegels of badkamers kan ook worden veroorzaakt door plaatsing in te dichte nabijheid van de (inloop)douche en/of bad. Draag er daarom zorg voor dat een badmeubel niet binnen 0,5 meter van de douche-opening geplaatst wordt.

 

Waar moet ik extra op letten tijdens installatie?

Verwijder verpakkingsmaterialen van de spiegel(kast) of bijbehorende onderdelen niet eerder dan nodig, om zo kans op schade tijdens installatie beperken. Plaats tijdens installatie ook geen onderdelen of gereedschappen in het de kast of op de spiegel.

Voorkom beschadigingen tijdens vervoer en installatie.

De glasplaten van uw spiegel(kast) moet veilig gehanteerd worden voor en tijdens installatie. Let hierbij op het volgende:

 • Glasplaten of spiegels mogen nooit horizontaal vervoert op opgeslagen worden. Hierdoor kan namelijk oppervlaktespanning in het glas ontstaan, met breuk tot gevolg.
 • Laat uw spiegel(kast) minimaal 24 uur voor montage rechtop staan in de ruimte waar deze geïnstalleerd moet worden.

Gebruik de juiste bevestigingsmaterialen

Sommige spiegels kunnen direct tegen een wand verlijmd worden. Let hierbij wel op: zuren in veel lijmsoorten kunnen de spiegelfolie aantasten en spiegeltape kan onder vochtige omstandigheden sneller los raken. Gebruik vast lijmen van een spiegel uitsluitend speciale spiegelkit.

Hoe zorg ik er voor dat ik zo lang mogelijk plezier heb van mijn sanitair?

Te veel vocht / te hoge luchtvochtigheid

Een te hoge hoeveelheid vocht in uw badkamer kan de spiegelfolie van u spiegel(kast) aantasten waardoor roestbruine vlekken aan de randen van uw spiegel ontstaan. Zorg er daarom voor dat uw badkamer voorzien is van voldoende mechanische ventilatie en droog uw spiegel na ieder gebruik goed af met een zachte doek.

Gebruik en onderhoudsvoorwaarden wastafels, waskommen en toiletpotten

Bepaal vooraf goed hoe en waar u uw sanitair plaatst.

Zorg er bij de plaatsing/montage voor dat de werkplaats zo goed mogelijk schoon gemaakt is, om de kans op schade door stoten zo veel mogelijk te voorkomen. Haal beschermingsmateriaal pas van het artikel af wanneer dit strikt noodzakelijk is. Verzeker u er ook van dat u voldoende ruimte heeft om de materialen te plaatsen. Let hierbij bijvoorbeeld op:

 • Hebben lades en/of draaiende delen voldoende ruimte zodat zij elkaar of aangrenzende wanden niet kunnen raken?
 • Kan ik na plaatsing nog bij nodige (stel)schroeven?

Gebruik bij montage van artikelen de daarvoor bestemde passende gereedschappen. Verzeker u er hierbij van dat de te gebruiken gereedschappen deugdelijk en onbeschadigd zijn. Ondeugdelijke (metalen) gereedschappen kunnen tijdens montage schade aan uw producten veroorzaken. Schade ontstaan door ondeugdelijk montage of gereedschappen vallen niet binnen de garantie.

Zorg er voor dat uw wanden sterk genoeg zijn om hier materialen aan te monteren.

Verzeker er u van dan de wand waaraan u uw badmeubel en/of spiegel(kast) geschikt is om zware meubelen aan op te hangen, voordat u begint met de montage.

De wastafel of wasblad wordt niet aan de wand gemonteerd, maar dient aan het badmeubel te worden gefixeerd. Een wastafel kan door middel van sanitairkit op het badmeubel vast gemaakt worden, dit is voldoende om de wastafel op zijn plaats te houden.

 

Tip: Zet de kraan of kranen vast op de wastafel voordat u de wastafel monteert. Op die manier is het makkelijker om de kraan goed vast te zetten, dan wanneer de wastafel al geplaatst is.

Waar moet ik extra op letten tijdens installatie?

Verwijder verpakkingsmaterialen van het uw artikelen of bijbehorende onderdelen niet eerder dan nodig, om zo kans op schade tijdens installatie beperken. Plaats tijdens installatie ook geen onderdelen of gereedschappen in het meubel of de wastafel /-kom of toilet.

Let bij toiletpotten in het bijzonder op het volgende:

 • Leg de pot tijdens installatie altijd op de achterkant, om schade aan het keramiek te voorkomen.
 • Verzeker u er van dat het inbouwframe van uw toilet op de juiste manier en stabiel is geplaatst.
 • Monteer altijd een isolatiemat tussen uw toilet en de achterwand om kraken en mogelijke schade te voorkomen.

Hoe zorg ik er voor dat ik zo lang mogelijk plezier heb van mijn sanitair?

Reiniging

Chemische reinigingsmiddelen zoals schimmelreiniger en anti-kalk kunnen op termijn de toplaag van uw sanitair aantasten. Met name mineraalmarmer en Solid Surface zijn gevoelig voor deze middelen, maar ook acryl kan door bijtende middelen of zuren aangetast worden. Om uw bad in topconditie te houden is het van belang dat u uw wastafel of waskom na ieder gebruik afspoelt met schoon koud water en schoon wrijft met een zachte doek. Hiermee beperkt u de kans op ophoping van kalk, vuil en zeepresten.

Solid Surface materialen maakt u bij voorkeur schoon met een speciale Solid Surface reiniger.

Mineraalmarmer en acryl: Milde schoonmaakmiddelen die niet bijten of agressief zijn zoals groene zeep of citroenzuur met een zachte doek. Voor acryl kunt u een speciale acryl reiningsmiddel gebruiken. Spoel schoonmaakmiddelen altijd goed af met water en maak daarna schoon met een droge en zachte doek.

Zwarte toilet : Gebruik een zachte toiletborstel. Harde toiletborstels kunnen de oppervlakte krassen. Gebruik een toilet reiniger op basis van citroen met een ECOlabel, geen chloor, antikalk, zoutzuren, of andere agressieve of bijtende middelen zoals corrosief. Andere toilet reinigers zijn ook mogelijk als het maar een ECOlabel heeft en biologisch afbreekbaar is en niet corrosief. Maak het wc schoon met een zachte doek , geen schuurspons of andere schurende middelen. Regelmatig schoonmaken zorgt dat vuil en kalk niet snel hecht.

Zwart en mat wit keramiek:  schoonmaken met lauwwarm-water en milde schoonmaakmiddelen zoals; groene zeep of citroenzuur met een zachte doek!

Gebruik bij het schoonmaken absoluut geen agressieve, bijtende middelen ,azijnzuur, antikalk, allesreiniger, fosforzuur, zoutzuur, chloor, schuurmiddelen, schuurspons of microvezeldoek. Huidverzorgingsproducten, shampoo, kleurspoelingen kunnen het product aantasten. Spoel het daarom goed af na gebruik en maak het altijd droog met een zachte doek.

Kleurstoffen in sommige sanitair-reinigers kunnen op den duur zichtbaar blijven op keramiek of composiet. Zorg er daarom voor dat reinigingsmiddelen niet langer dan noodzakelijk op het oppervlak aanwezig blijven. Raadpleeg bij twijfel de instructie van uw reinigingsmiddel of neem contact op met RB Sanitair.

Gebruik van te heet water

Het klinkt misschien raar, maar acryl, Solid Surface en mineraalmarmer kunnen niet goed tegen té heet water. Probeer daarom te voorkomen dat uw wastafel of/-kom in aanraking komt met temperaturen hoger dan 60°C. Handig om dit te controleren: is het te heet voor u, dan is het ook te heet voor uw bad! Regelmatige blootstelling aan te hoge temperaturen kan haarscheuren in het oppervlak veroorzaken.

Krassen en kleine beschadigingen

Na verloop van tijd kunnen bij normaal gebruik kleine krasjes in het oppervlak van uw sanitair ontstaan. Pas altijd goed op met bijvoorbeeld metalen voorwerpen, gezien deze relatief makkelijk krassen in uw sanitair kunnen veroorzaken.

Bij glanzen mineraalmarmer kunnen kleine oneffenheden met een fijn polijstmiddel, zoals ook voor autolak gebruikt wordt, eenvoudig weg gepolijst worden.

In het geval van mat mineraalmarmer en Solid Surface zijn krasjes te verwijderen door middel van nat schuren. In de volgende tabel kunt u zien welke soort schuurpapier u hiervoor nodig heeft:

Te behandelen: Korrel schuurpapier
Lastig te verwijderen vlekken 800 – 1000
Oppervlakkige beschadigingen en lichte krassen 600 – 800
Diepere beschadigingen en lichte krassen 400 – 800

Let wel op: test eerst op een niet-opvallend deel van uw bad, om onverwachte schade te voorkomen. Spoel het behandelde oppervlak na het schuren of polijsten goed na om achtergebleven polijstmiddel of schuurstof te verwijderen.

Wat te doen in geval van een verstopping

Na verloop van tijd kan het gebeuren dat de afvoer van uw badmeubel verstopt raakt. Gebruik in dit geval bij voorkeur een handmatige ontstopper, of open indien mogelijk de sifon om de verstopping te verwijderen. Het gebruik van een vloeibare ontstopper is sterk af te geraden, gezien dit bij morsen blijvende schade aan uw wastafel of waskom kan veroorzaken.

Waar een wastafel of toilet niet voor geschikt is.

Een bad is niet bedoel voor gebruik door personen met verminderde lichamelijk, zintuigelijke of verstandelijke vermogens, tenzij onder toezicht van een verantwoordelijk persoon. Daarnaast is een bad niet bedoeld voor gebruik ten behoeve van huisdieren. Het is raadzaam om kinderen alleen van onder toezicht gebruik te laten maken van het artikel.

Verder belangrijk om op te letten:

Het deksel van een toiletzitting is géén zitting. Door het deksel als zodanig te gebruiken kan de rand van het deksel relatief snel scheuren. Dergelijke scheuren in het deksel worden niet onder de garantie gedekt.