Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor consumenten 

Artikel 1. Definities

Consument:                             De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (al dan niet op afstand) aangaat met RB Sanitair.

Aanbieding:                             De door RB Sanitair aangeboden levering van materialen.

Overeenkomst:                        De overeenkomst, die tot stand komt na aanvaarding van de aanbieding.

Dag:                                         Kalenderdag.

Materialen / producten:           Bouw- en afbouwmaterialen en/of daartoe te verwerken producten.

Order:                                      Opdracht van consument tot levering van materialen door RB Sanitair.

Speciale bestellingen :             Speciale bestellingen zijn producten die niet voorradig zijn en/of speciaal op verzoek van de consument zijn besteld of vervaardigd.

Af-magazijn:                            Levering aan de afnemer waarbij de afnemer zelf het vervoer vanaf het magazijn van RB Sanitair verzorgt.

 

Artikel 2. Toepasselijke voorwaarden

2.1       Op alle verzoeken tot het uitbrengen van een offerte, tot het verstrekken van informatie of een contractvoorstel, op alle aanvragen, transacties, opdrachten, alle (mondelinge) afspraken en alle (schriftelijke) overeenkomsten van en door RB Sanitair en de consument, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele latere overeenkomsten tussen RB Sanitair en de consument, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen.

Artikel 3. De offerte

3.1       Alle offertes zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens. Tekeningen en daaraan ontleende maten. De afnemer dient RB Sanitair te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover van belang bij het maken van de offerte.

3.2       Werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet onder de afgesproken prijs. Indien de consument deze wel verlangt, kan dit kostenverhogend werken.

3.3       Alle prijzen zijn ofwel af magazijn, ofwel franco werk ongelost conform de aan de consument verstrekte prijslijst of aanbieding van RB Sanitair. Het aanbod geeft inzicht in de prijs en de wijze waarop de totaalprijs tot stand is gekomen.

3.4       Prijzen gelden per aantal, per meter dan wel per pallet of andere eenheid en zijn inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

3.5       Indien na de datum van de aanbieding, ook indien RB Sanitair een bindend aanbod heeft gedaan, en voor de levering één of meer van de kostenfactoren een wijziging ondergaat, is RB Sanitair gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. De consument heeft, in geval van een prijsverhoging, het recht de overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

Artikel 4. Aanbod en totstandkoming overeenkomst

4.1       Het aanbod omvat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren materialen en indien overeengekomen de uit te voeren werkzaamheden. De omschrijving dient voldoende gedetailleerd te zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Elk aanbod van RB Sanitair aan de consument bevat in ieder geval:

–           De prijs inclusief belastingen.

–           De eventuele kosten van aflevering.

–           De door RB Sanitair gehanteerde betalingstermijn.

–           De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.

–           Het al dan niet van toepassing zijn van het retourneren.

–           De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.

–           De termijn voor aanvaarding van het aanbod.

 

4.2       Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. In het bijzonder zij opgemerkt dat showroommodellen en monsters kunnen afwijken in kleur en maat van het uiteindelijk te leveren product.

4.3       Alle aanbiedingen van RB Sanitair zijn vrijblijvend. RB Sanitair kan haar aanbiedingen steeds herroepen, zelfs indien het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding bevat.

4.4       RB Sanitair kan niet gebonden worden door mondelinge uitingen van personen die haar al dan niet onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze uitingen door de daartoe bevoegde personen van RB Sanitair alsnog schriftelijk worden bevestigd.

4.5       De overeenkomst tussen RB Sanitair en de consument komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument en door de schriftelijke of elektronische bevestiging van de acceptatie daarvan door RB Sanitair.

4.6       Op al onze transacties zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 5. Retourneren

5.1       Voorraad producten kunnen binnen 14 dagen na ontvangst worden geretourneerd. Producten die op speciaal verzoek zijn besteld of vervaardigd, kunnen niet worden geretourneerd. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal RB Sanitair dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retourneren, terugbetalen.

5.2       Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

5.3       De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 5.2.

5.4       Producten op basis van speciale bestelling zijn uitgesloten van het retourrecht. Speciale bestellingen zijn producten die niet voorradig zijn en speciaal op aanvraag van de klant zijn besteld en/of gefabriceerd.

5.5     Eventuele kosten voor retourzending zijn voor rekening van de consument.

5.6    RB Sanitair stelt zich niet verantwoordelijk voor het terughalen van retourzendingen.

5.7       Tijdens het retourneren van voorraad producten zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan RB Sanitair retourneren, conform de door RB Sanitair verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.8       Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn retourrecht voor voorraad producten is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, schriftelijk kenbaar te maken aan de RB Sanitair. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient hij het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

5.9       Indien de klant na afloop van de in lid 1 en 8 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn retourrecht resp. het product niet aan RB Sanitair heeft teruggezonden, is de koop een feit.

5.10     Het retourrecht van de consument kan door RB Sanitair bij het door haar gedane aanbod worden uitgesloten indien het gaat om speciale bestellingen (Speciale bestellingen zijn producten die niet voorradig zijn en speciaal op aanvraag van de klant zijn besteld).

Artikel 6 . Levertijden, levering en risico

6.1       De tussen RB Sanitair en consument overeengekomen levertijden worden door RB Sanitair zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. RB Sanitair spant zich in om binnen de aangegeven tijd te presteren.

6.2       De consument heeft geen recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of opzet van RB Sanitair.

6.3       De consument kan de overeenkomst niet annuleren of ontbinden wegens overschrijding van de levertijd of de ontvangst en/of de betaling van de producten weigeren.

6.4       De aflevering geschiedt af-magazijn of franco werk ongelost, conform de aan de consument verstrekte prijslijst of aanbieding van RB Sanitair en hetgeen is overeengekomen.

6.5       Bij aflevering af-magazijn worden de materialen geacht door RB Sanitair te zijn geleverd en door de consument te zijn aanvaard zodra deze in of op de vervoermiddelen zijn geladen.

6.6       Bij aflevering franco werk ongelost worden de materialen geacht door RB Sanitair te zijn geleverd en door de consument te zijn aanvaard zodra deze ter plaatse zijn aangevoerd.

6.7       De consument stelt RB Sanitair in de gelegenheid de producten af te leveren en zorg er voor dat de plaats van aflevering goed bereikbaar is. Indien de aflevering van de producten door omstandigheden die aan de consument kunnen worden toegerekend wordt verhinderd of vertraagd, dient de consument de overeengekomen prijs, eventueel vermeerderd met de schade die RB Sanitair door de vertraging lijdt, te vergoeden.

6.8       Indien niet franco werk ongelost wordt afgeleverd, is RB Sanitair niet aansprakelijk voor de keuze van de vervoerder, noch voor de keuze van het vervoermiddel, noch voor de voorwaarden en risico’s die op het vervoer van toepassing zijn.

6.9       Bij aflevering franco werk ongelost behoeft RB Sanitair de materialen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar/bevaarbaar en veilig gemaakt terrein kan komen, dit ter beoordeling van RB Sanitair of de door hem in geschakelde hulppersonen. Consument is verplicht de materialen aldaar in ontvangst te nemen.  De producten worden niet naar binnen getild en enkel zover als de pompwagen kan komen.

6.10     RB Sanitair is gerechtigd de verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.

6.11     De consument zal, indien in de overeenkomst geen afnametijdstip is bepaald, in ieder geval afnemen binnen 3 maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Dit is een fatale termijn.

6.12     In afwijking op hetgeen is bepaald in artikel 6.11, kan de consument met RB Sanitair overeenkomen dat de bestelling na de periode van 3 maanden wordt afgenomen, mits de consument voorafgaand tenminste 50% van het factuurbedrag voldoet.

Artikel 7. Annulering

7.1       Bij annulering houdt RB Sanitair het recht op de aanbetaling van 10% te houden voor de gemaakte kosten. Indien de order bestaat uit speciale bestellingen behoudt RB Sanitair het recht op een schadevergoeding voor de gemaakte kosten en/of gederfde winst van 30% op het aankoopbedrag van de speciale bestelling(en).

7.2       RB Sanitair heeft het recht om de dat voor het geval de overeenkomst wordt beëindigd anders dan op grond van het feit dat de klant in de nakoming van haar verbintenis is tekortgeschoten, de klant verplicht een geldsom te betalen, behoudens voor zover het betreft een redelijke vergoeding voor RB Sanitair geleden verlies of gederfde winst.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1       RB Sanitair behoudt zich het eigendom voor van alle door RB Sanitair aan de consument geleverde goederen totdat RB Sanitair volledige betaling heeft ontvangen van al hetgeen zij uit hoofde van de overeenkomst van de consument te vorderen heeft. Hier onder wordt mede begrepen eventuele schade, kosten en rente.

8.2       Het is de consument niet toegestaan de door RB Sanitair geleverde goederen te verpanden of aan een derde enig recht daar op te verlenen zolang het eigendom niet op de consument is overgegaan.

Artikel 9. Goedkeuring en reclame

9.1       De consument is gehouden om toe te leveren materialen vóór de verwerking ervan onmiddellijk bij aankomst op de plaats van (af)levering te controleren op transportschade, hoeveelheid en hoedanigheid (type, kleur, afwerking en volledigheid). Eventuele transportschade en afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid materialen en/of hoedanigheid dient binnen 24 uur na aflevering door consument schriftelijk aan RB Sanitair te worden gemeld, waarbij de consument aan RB Sanitair foto’s van de materialen die niet voldoen alsmede het verpakkingsmateriaal dient toe te zenden. Beschadigde dozen en materialen dienen bewaart te worden om te ruilen voor nieuwe producten. Indien een beschadiging geen technisch gebrek tot gevolg heeft en/of niet zichtbaar is na verwerking, is RB Sanitair niet verplicht hierin tot vervanging over te gaan.

9.2       De consument is gehouden de materialen vóór verwerking te controleren op transportschade, hoeveelheid en hoedanigheid (type, kleur, afwerking en volledigheid). Reclamaties ten aanzien van schade op verwerkt materiaal worden niet in behandeling genomen.

9.3       De consument dient vóór verwerking de gebruiksaanwijzing op de verpakking van de materialen aandachtig te lezen. Indien deze ontbreekt of men de tekst niet begrijpt of kan lezen dient de consument voor verwerking de gebruiksaanwijzing en/of informatie op te vragen aan RB Sanitair.

9.4       De consument is gehouden de materialen zodanig te gebruiken zoals op de gebruiksaanwijzing van de verpakking staat vermeld. Indien de gebruiksaanwijzing(en) niet wordt opgevolgd vervalt per direct de garantie en recht op reclamatie.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1     De aansprakelijkheid van RB Sanitair, als in deze voorwaarden bedoeld, als ook iedere  andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde, dan wel herlevering van soortgelijke materialen, zulks ter keuze van RB Sanitair en voor zover RB Sanitair in staat is om soortgelijke zaken te leveren. Gevolgschade komt niet voor vergoeding in aanmerking.

10.2     RB Sanitair is gerechtigd, maar is daartoe niet verplicht, alle aan de consument toerekenbare schade direct en voor rekening en risico van de consument te vergoeden en/of te herstellen.

10.3     RB Sanitair is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en (in)directe bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verwerkingskosten, sloopkosten, reparatiekosten en dergelijke.

10.4     RB Sanitair kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten m.b.t. het opmeten en berekenen van plattegronden.

Artikel 11. Garantie

11.1     Het geleverde product moet de eigenschappen bezitten die de consument op basis van de overeenkomst bij normaalgebruik mag verwachten. RB Sanitair geeft voor sanitair-artikelen gedurende een termijn van 1 jaar na levering garantie op geleverde producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De beoordeling van de garantieaanspraak ligt bij RB Sanitair. Als blijkt dat er sprake is van een ondeugdelijk product, heeft RB Sanitair het recht het product terug te nemen waarna zij:

–           Het product herstelt, waarbij eventuele montage en demontage van het product niet voor rekening van RB Sanitair komt.

–           Het product vervangt voor gelijk en indien niet langer leverbaar een soortgelijk product.

–           Het product crediteert.

11.2     Consument kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van RB Sanitair heeft voldaan. Deze verantwoordelijkheden omvatten, maar beperken zich niet tot; controle op juistheid van materialen en toebehoren, juiste omgang en montage en voldoende bescherming van materialen tijdens montage.

11.3     Garantie komt te vervallen indien:

–           De producten niet van RB Sanitair, maar van derden afkomstig zijn.

–           De gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, schade door gebruik, onoordeelkundig gebruik, onjuiste montage en/of niet of niet juist uitgevoerd onderhoud.

–           Schade die voor installatie reeds geconstateerd is of te constateren was en door installatie verergerd of onherstelbaar is geworden.

–           De consument zelf artikelen heeft getracht te (laten) repareren zonder uitdrukkelijk toestemming en overleg met RB Sanitair

11.4     Uitgezonderd van de in lid 11.1 genoemde garantie zijn: batterijen, (vervangbare)lichtbronnen en normale slijtage.

Artikel 12. Einde overeenkomst

12.1     RB Sanitair kan de overeenkomst met de consument eenzijdig ontbinden:

–           Indien de tekortkoming in de nakoming door de consument van een op hem rustende verplichting een wezenlijke tekortkoming vormt, hetgeen onder meer het geval is indien de consument niet tijdig de prijs betaalt of ter zake de materialen niet of niet tijdig in ontvangst neemt

–           In geval de consument failliet verklaard wordt, dan wel hem surseance van betaling wordt verleend of door consument wordt verzocht om toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen.

12.2     Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen ten aanzien van een der afleveringen door RB Sanitair aan de consument, RB Sanitair een gegronde reden geeft om te concluderen dat ten aanzien van de toekomstige afleveringen een wezenlijke tekortkoming zal plaatsvinden, kan RB Sanitair, mits binnen een redelijke termijn, de overeenkomst voor de toekomst ontbonden verklaren.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1     Nederlands recht is van toepassing.

13.2     Eventuele geschillen tussen RB Sanitair en de consument zullen worden beslecht door de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.